WorkSpirit®

WorkSpirit-konceptet är ett enkätbaserat verktyg avsett att mäta chefs- och ledarskapsfärdigheter samt arbetstillfredsställelsen i en organisation.

Det ger möjlighet att strukturerat arbeta med organisationsutveckling kopplat till: Ledarskap, Medarbetarskap och Högpresterande team.

WorkSpirit® Medarbetarenkät

WorkSpirit Medarbetarenkät mäter arbetstillfredsställelsen inom:

  • Yttre faktorer (hygienfaktorer) arbetsförhållanden och organisatoriskt förtroende.
  • Inre faktorer (motivationsfaktorer) arbetsmotivation.

Mer om medarbetarenkät

Något av det viktigaste för moderna företag och organisationer är förmågan att behålla och utveckla kompetenta och engagerade medarbetare. Arbetsplatsen måste upplevas som attraktiv för att få möjlighet till detta. Bilden av vad som är en attraktiv arbetsplats är komplex. Det är dock möjligt att skatta och prioritera de viktigaste parametrarna, som skapar en plattform, för företagets interna arbete med att utveckla arbetsplatsen. 

Medarbetarenkäten WorkSpirit tar upp aspekter som är gemensamma för alla medarbetarna i en organisation, oberoende av specifika arbetsuppgifter.

WorkSpirit är tänkt att vara årligen återkommande för att möjliggöra jämförelser från år till år. Medarbetarenkäten skall ses som ett komplement till medarbetarsamtalen. 

WorkSpirit är främst ett verktyg för ledningen att få en tydligare bild av hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation, i vilken grad de känner sig uppskattade och behövda, deras tilltro till organisation, styrsystem, ledarskap med mera.

Resultatet från enkäten fungerar alltså som ett redskap för utveckling av medarbetare och verksamhet. Genom undersökningen med efterföljande dialoger får man på ett pedagogiskt sätt en tydligare helhetsbild där målinriktade insatser möjliggörs i syfte att utveckla verksamheten och individerna i den.

WorkSpirit® Ledarfeedback

WorkSpirit Ledarfeedback finns i två varianter som mäter färdigheter och egenskaper inom områdena: Ledarskap, Chefskap och Personlighet

Det finns möjlighet att lägga till en fjärde huvudvariabel där man kan anpassa frågeställningar som är specifika för en viss organisation. Exempel på frågeställningar kan vara: Ledarpolicy, Värderingar, mm.

”Innan man kan leda andra måste man kunna leda sig själv” lyder ett gammalt och vist talesätt. Mer konkret betyder detta att en bra ledare har en god självinsikt och arbetar aktivt med sin personliga utveckling för att bli tryggare i ledarrollen och utgöra en god förebild för sina medarbetare.

En individs ledarskap påverkar välbefinnandet för människor i en organisation och är därför inte dennes enskilda angelägenhet. Att utveckla sitt ledarskap är en ständigt pågående process och inte bara en rättighet utan också en skyldighet.

Det egna ledarskapet utvecklas genom att reflektera över sitt beteende, genom studier och kurser men den effektivaste metoden är att inhämta synpunkter från den nära omgivningen.

Mer om Ledarfeedback

Mätningen bygger på att Ledaren får skattningar från sin underställda personal.Bild: Exempel på hur redovisningen ser ut.

Mer om Ledarfeedback 360

Mätningen bygger på att Ledaren får skattningar från underställd personal, sidoordnad personal samt sin överordnade chef.

Bild: Exempel på hur redovisningen ser ut.

 

Exempel på hur man kan använda verktygen i ett helhetsperspektiv: