Medarbetarundersökning


WorkSpirit® Medarbetarenkät mäter arbetstillfredsställelsen inom:

  • yttre faktorer (hygienfaktorer) arbetsförhållanden och organisatoriskt förtroende
  • inre faktorer (motivationsfaktorer) arbetsmotivation