Strength Deployment Inventory® (SDI)

För människor – inte om människor.

Strength Deployment Inventory® (SDI) är ett väl beprövat kartläggnings-instrument som utvecklar medarbetarnas förståelse för varandra, samt hjälper oss att förstå och hantera ett ämne som allt för ofta undviks konflikter. SDI grundar sig på Dr. Elias Porters teori om relationsmedvetande. 

Genom att lära sig vilka drivkrafter som motiverar beteendet hos oss själva och andra kan man utveckla sin kommunikationsförmåga och lära sig att hantera konflikter på ett mer produktivt sätt. SDI är visuellt lätt att förstå, kommunicera kring och inte minst att komma ihåg. Alla som arbetar tillsammans mot gemensamma mål finner SDI värdefullt.

När en betydande del av en organisation har gemensamt språk och gemensamma verktyg för relationshantering höjs både effektivitet och arbetstillfredsställelse väsentligt. SDI kan vara ett av dessa verktyg.


När vi arbetar med SDI

Vi har en hög kompetens i att arbeta med SDI och vi har använt verktyget aktivt sedan länge och i många sammanhang. SDI ingår ofta i våra längre utvecklingsprogram för ökad självinsikt, förståelse för olikheter och för utvecklad konfliktkompetens. Även mer SDI-fokuserade utvecklingsprogram genomförs.


Exempel på uppdrag 

Lagutveckling av ledningsgrupp

SDI är ett utmärkt instrument att använda sig av för att bland annat utveckla relationerna i en befintlig grupp. SDI hjälper gruppmedlemmarna att upptäcka egna och andras egenskaper och förmågor samt vad det är som motiverar och driver fram ett visst beteende. Kartläggningen ger som regel också ökad självinsikt på ett pedagogiskt och påtagligt sätt.

SDI är ett verktyg för upplysning och utveckling där resultatet används till att föra reflektiva samtal. SDI är därför ett utmärkt verktyg att använda exempelvis vid en lagutveckling.

SDI i hel organisation

Detta företag har vi arbetat tillsammans med länge och flertalet chefer har genomfört ledarträning i vår regi där bland annat SDI ingår. 

Man såg ett behov att utveckla kommunikation, förståelse och samarbete i alla led. Att bättre förstå vad som motiverar och vad som är viktigt för var och en, att inse att vi ibland ser helt olika på saker och ting. Kort sagt att få ett gemensamt språk kring dessa frågor.

Själva utvecklingsprogrammet i SDI genomfördes i befintliga arbetsgrupper med alla medarbetare inklusive chefen fullt deltagande. Chefernas förkunskaper hjälpte till att driva processen och de var förstås en väsentlig del för att utveckla arbetsgrupperna.

Resultatet blev en framgång. Idag ser man tydligt nyttan av vunna insikter i många olika sammanhang, både i arbetet och privat. Medarbetarsamtalen går lättare och med högre kvalitet då man kan närma sig svåra frågor på ett okomplicerat sätt. Målen uppnåddes och intresset väcktes hos medarbetarna för fortsatt utveckling. SDI är ett effektivt och produktivt verktyg för att utveckla individer och organisationer i relationsfrågor.

Medarbetar– (utvecklings) samtal

Insikt om SDI-teorierna hjälper en chef att hålla medarbetarsamtal med en större medvetenhet om vad som driver och motiverar andra människor, och att det kan skilja sig markant från de egna motivationsfaktorerna. Detta är en viktig insikt att ha vid ett medarbetarsamtal om kvaliteten i samtalet skall bli hög.