Ledarskap

Vi definierar ledarskap som förmågan att kunna påverka och samla individernas gemensamma kapacitet för att effektivt genomföra uppdrag och nå målen.

Ledarskap handlar om att kunna hantera relationer och förtroenden, motivera och inspirera, hantera roller och olikheter, värderingar, tillgodose individuella behov, utmana och ställa krav samt visa personlig omtanke. Ledarskap handlar också om att ”leva som man lär”.

Allt detta är möjligt för alla medlemmar i en grupp, ledarskap är därför inte nödvändigtvis kopplat till bara en person och ett ledarutvecklingsprogram kan beröra även de som inte har ett formellt chefskap.

Genom åren har vi i Consentio Ledarskap genomfört hundratals skräddarsydda ledarutvecklingsprogram i såväl offentlig som privat sektor.


Viktigt för oss när vi utbildar i ledarskap

Vår utgångspunkt är att varje deltagare själv måste komma till insikt om vad som är ett bra ledarskap. Våra utbildningar ger alltid goda möjligheter att uppleva och träna olika ledarskapssituationer, prova olika beteenden, diskutera och reflektera med andra deltagare kopplat till teoretiska modeller. Sammantaget hjälper detta till att utmana, bekräfta, förstärka eller förändra invanda tanke- och handlingsmönster.

Exempel på uppdrag

Utvecklingsprogram-Vägval 2020

Sedan 1999 har vi successivt utvecklat vårt samarbete med ett industriföretag. Förutom utbildningar i ledarskap och medarbetarskap har vi fortlöpande handlett ledningsgrupper samt hjälpt till i olika förändringsprocesser.

Ett av våra senaste utvecklingsprogram riktar sig till samtliga chefer i syfte att stödja det för­ändrings- och utvecklingsarbete som påbörjats inom företaget för att uppfylla högt ställda krav från koncernledningen.

Det modulbaserade programmet, som är mycket verksamhetsnära i sin utformning, är utsträckt över en längre tid. Vardagsnära hemuppgifter direkt knutna till utveckling och förbättring av verksamheten genomförs mellan varje modul. Vid två tillfällen görs en 360 graders ledarfeedback enligt WorkSpirit-konceptet i syfte att ge varje chef stimulans i sin utvecklingsprocess.

Chefens första utbildning

Ett IT - företag anlitar oss sedan 2005. Den senaste utbildningen vänder sig till teamledare och syftar främst till att öka självkännedomen samt få tillgång till ett antal grundläggande ledarskapsverktyg.

På samma företag följer vi årligen såväl ledarskapsförmågan som arbetstillfredsställelsen med hjälp av mätverktyg inom ramen för WorkSpirit-konceptet. Därigenom kan teamledarna få uppföljning och återkoppling på verksamheten i vardagen.

Större koncern

Till flera företag och organisationer är vi huvudleverantörer av tjänster som faller inom områdena ledarskap, chefskap, konflikthantering och lagutveckling. Till flera av dessa genomför vi utvecklingsprogram som krävs för chefsroller inom företagen.

Ett exempel på denna typ av utvecklingsprogram består av flera moduler över ett års tid. Modulerna har olika tema som bygger på hur en grupp utvecklas och hur ledaren kan stödja processen. Ämnen som grupputveckling, samarbete, självinsikt, arbetsplatskonflikter, förändringsledarskap går som en röd tråd genom modulerna med en stegrande svårighetsgrad.

Nämnda chefsutvecklingsprogram stöds av flera mindre utvecklingsprogram för ledare utan formella chefsroller samt medarbetare. De olika programmen är samordnade och vi säkerställer att deltagarna upplever en stegrande utveckling i de olika utbildningsstegen.

Omskolning/ utbildning till Arbetsledare

I ett stort byggföretag har vi sedan 2003 varit med som del i en tvåårig utbildning där yrkesarbetare vidareutbildats till arbetsledare. Företaget står själva för vissa utbildningsavsnitt, Consentio Ledarskap står för ledarskapsutbildningen och KTH för den tekniska utbildningen.