Leda processer

Våra professionella pedagoger har många års erfarenhet av utbildning och ledarskap. De är alla synnerligen väl lämpade att anlita som partner för att utforma och leda olika former av arbetsmöten och workshops. Som chef får du hjälp med den pedagogiska utformningen, arbetet får en positiv inriktning där alla känner sig delaktiga och engagerade och du kan ägna dig helt åt att aktivt delta i arbetet. ”Vi står för genomförandet, ni har sakkunskapen och ni fattar besluten”.

Vi har bland annat erfarenhet av att leda arbetsprocesser som berör:

  • Verksamhetsutveckling.
  • Utvärderingar.
  • Chefsbyte.
  • Idégenerering.
  • Beslutsberedning.
  • Målstyrning.
  • Förändringsarbete.
  • Nerdragningar, varselprocesser etc. 


Viktigt för oss när vi leder processer

Centralt är att finna effektiva metoder som skapar största möjliga delaktighet och motivation kring ämnet. Våra handledare ansvarar för att processen kontinuerligt leds framåt med hög kvalitet i såväl sakfrågor som i samarbetet. Gruppens chef ska alltid vara väl införstådd med, och känna sig trygg i, vad som händer samt alltid sitta på det yttersta beslutsmandatet. Stävan är att våra handledare ”leder utan att synas”. För att möjliggöra allt detta krävs bland annat ett nära samspel mellan chef och handledare såväl före, som under och efter mötet.

Exempel på uppdrag

Omorganisation - ”människor måste ledas igenom en förändring”.

Ledningsgruppen i ett företag anlitade oss vid ett flertal tillfällen för att genomföra workshops kring en större omorganisation och förändring av arbetssätt. Vårt uppdrag bestod bland annat i att skapa processer som säkerställde att de angrep förändringsarbetet på rätt sätt, att de var överens, att nödvändiga beslut fattades och att det skedde en kontinuerlig utveckling med regelbundna utvärderingar för att synliggöra behov av korrigeringar. Resultatet blev en lyckad förändring av såväl organisation som av arbetssätt. En stor del av framgången kan tillskrivas vårt gemensamma arbete.

Stängning av en fabrik

Ett företag anlitade oss när de fattat det svåra beslutet att stänga en av flera fabriker. Vårt uppdrag bestod i att stödja processen med att ta fram alla nödvändiga aktiviteter för en så human och korrekt stängning som möjligt. Vi deltog aktivt från meddelande av stängningsbeslutet till själva verkställandefasen som pågick under ett par år.

Trots den, för såväl medarbetare som chefer, känslomässigt mycket svåra och påfrestande processen genomfördes stängningen på ett sätt som efteråt vunnit stor respekt från såväl omgivningen som berörda.