Lagutveckling - Från grupp till högpresterande team

”När en grupp blir ett team händer något enastående. Arbetet känns inte som en börda - det blir roligt. Tiden rinner iväg, arbetet går som en dans och människor hjälper varandra att bli klara före deadline och att uppnå målen. Medlemmarna i högpresterande team känner sig involverade, engagerade och uppskattade.”
Så skriver Ph.D Susan A. Wheelan i sin bok Att skapa effektiva team. Hennes teorier utgör den vetenskapliga grunden i vårt arbete med att utveckla grupper på olika nivåer i organisationer.

En av våra kärnkompetenser

Genom åren har vi på Consentio Ledarskap arbetat med fler än 50 ledningsteam och 200 arbetsgrupper i olika organisationer. Vi vågar påstå att lagutveckla grupper mot högpresterande team är en kärnkompetens hos oss.


Viktigt för oss när vi genomför en lagutveckling

Det yttersta syftet med en lagutveckling är att skapa en effektiv grupp med goda arbetsrelationer. Allt som genomförs ska vara tydligt överförbart och användbart i den dagliga verksamheten. Gruppen ska få tillgång till effektiva verktyg för att hantera samarbete och relationer. Utifrån denna gemensamma plattform arbetar man sen vidare med verksamhetsnära frågor, t ex uppdraget, mål, handlingsplaner, arbetssätt pch rutiner.


ArbetsgångExempel på uppdrag

Företagsledningen

En företagsledning inom industrin har med regelbundenhet sedan år 2001 anlitat oss för att utveckla och vidmakthålla effektiviteten i gruppen. Genom åren har utmaningarna varit många och svåra. Trots att det idag inte finns någon kvar från den ursprungliga gruppen har man lyckats föra tankar och arbetssätt kring högpresterande team vidare till de nya medlemmarna och de nya cheferna.

Företaget och vi i Consentio Ledarskap har idag god kännedom om varandra samt en stor vana vid arbetssättet, vilket gör att vi snabbt når hög kvalitet i diskussionerna. Gruppen har genom åren kunnat enas kring många svåra frågor inom ramen för stora investeringar, omfattande förändringar och besparingsprogram kopplat till kriser av olika slag. När marknaden dog i samband med Lehman-Brothers kraschen i september 2008 tog man sig igenom de efterföljande krisåren på ett mycket förtroendeingivande sätt och utan panik. Vi vågar påstå att detta inte varit möjligt om inte ledningen varit ett högpresterande team.