Chefskap

Chefskap pekar på en formell position i en organisation. Chefskap innebär att hantera formella och strukturella frågor i organisationen samt att bära ansvaret för, och utfallet av, det gemensamma arbetet.

Chefskap beskriver mer det innehållsmässiga och formella i ledarskapet, dvs. att kunna planera, organisera, leda, fördela och följa upp arbetet. Vidare finns här områden som organiserande och ledande av möten, informationsspridning samt tydlighet avseende mål och krav i arbetet.


I mångt och mycket handlar chefskap om att lära sig använda en mängd verktyg.

När vi utbildar i chefskap vill vi att deltagarna lär sig…

 • Metoder för presentationsteknik.
 • Grundläggande retorik.
 • Hur information når, och uppfattas av, avsedd mottagare.
 • Organisera och leda effektiva och motiverande möten.
 • Sätta effektiva och utmanande mål.
 • Metoder för att skapa delaktighet.
 • Metoder för kreativa processer.
 • Beslutsberedning, beslutsfattning och beslutsuppföljning.
 • Arbeta strukturerat och fokuserat.
 • Arbeta lösningsorienterat.
 • Ha kontroll över sin tid.
 • Hur man delegerar på rätt sätt.
 • Följa upp och ställa krav på leverans.

Sammanfattningsvis vill vi under våra utbildningar ge deltagaren självförtroende och trygghet i rollen så att densamme ”vågar vara chef”.

Exempel på uppdrag

Att våga vara chef

Ett företag hade problem med ett antal faktorer vilka gick att koppla till brister i chefskapet. Dessa brister kunde, sett över tiden, kopplas till företagsledningens synsätt.

Det handlar bland annat om:

 • Att det aldrig uttalats vad som egentligen förväntades av en chef.
 • Att många chefer saknade kunskap, och i några fall vilja, om hur man leder, fördelar och följer upp i verksamheten.
 • ”Stöld av arbetstid” förekom frekvent och rutinmässigt utan åtgärder.
 • Att mötesdisciplinen var obefintlig eftersom det inte fanns några riktlinjer.
 • Att beslut som fattades mer sågs som riktlinjer än något som skulle följas.
 • Att aktiviteter nästan aldrig utfördes på utsatt tid.
 • Att några chefer var rädda för sina medarbetare och lät sig styras av dem.
 • Att oacceptabla beteenden, exempelvis aggressiva handlingar, lämnades utan åtgärd.

  Till viss del handlade detta också om många års felaktig prioritering vid chefsrekrytering. Kraven på goda chefs- och ledaregenskaper hade tonats ner till förmån för framstående specialistkompetenser. Detta gick bra under ”de goda åren” men nu, när konkurrensen i omvärlden ökat och helt andra krav ställdes på verksamheten, då kom problemen i ljuset.

  Detta var inget enkelt uppdrag då det också handlade om kulturfrågor. Utmaningen angreps på många olika fronter samtidigt, uthålligt och långsiktigt. Det handlade om kartläggningsarbete, samtal, chefstödsåtgärder, utbildningsmoduler i chefs- och ledarskap mm. I några fall byttes chefer ut om inte motivationen och/eller förmågan ansågs finnas i tillräcklig omfattning. Förbättringarna var många och påtagliga även om det inledningsvis skapade en viss oreda i organisationen. Idag är trivseln bättre i en kultur där verksamheten vilar på en stabilare och tryggare grund.

Vem är ansvarig för vad?

Den multinationella koncernen gjorde en omorganisation på central nivå vilket påverkade strukturen, ansvaret och rapporteringsvägarna på den regionala nivån. Koncernens vision att ”vi är alla på samma kontor” ändrades radikalt. Därtill genomfördes ett chefsbyte som innebar att ansvaret fördelades ut på flera personer. Utmaningen var att finna en struktur att verka i samt att ta fram nya arbetssätt för att stödja den nya strategin med de nödvändiga, lokala anpassningarna.

Vi hjälpte dem genom processen dels genom att stödja cheferna och ledningsgruppen, dels genom att ge underlag till fortsatta aktiviteter för den fortgående processen. Uppdraget genomfördes på engelska.