Arbetsplatskonflikter

Det som skiljer arbetsplatskonflikter från andra konflikter är just det faktum att konflikten utspelas på arbetsplatsen. Arbetet är ett sammanhang som är speciellt, vi har till exempel inte valt våra kolleger själva, vi tillbringar många timmar ihop och vi har ersättning för att uträtta produktivt arbete ihop med dem.

I alla sammanhang där vi människor interagerar med andra människor riskerar vi att få oenighet som kan leda till konflikt, detta gäller inte minst på en arbetsplats. Konflikten kan bestå av en sakfråga, en relationsfråga eller en kombination av dessa. Hur konsekvenserna blir beror i hög grad på hur vi hanterar konflikten, eller inte hanterar den. Många upplever en konfliktfylld tillvaro på sin arbetsplats i månader och år utan att egentligen fråga sig hur det blivit så. Det finns undersökningar som visar att en enda konflikt kan kosta mer än en halv miljon kronor om året i frånvaro och produktionsbortfall och att över fyrtio procent av en chefs arbetstid avsätts för konfliktrelaterade samtal med anställda.

Consentio Ledarskap har lång erfarenhet i att kompetensutveckla och praktiskt träna deltagare i att förebygga och hantera relationskonflikter liksom att hjälpa arbetsgrupper igenom energikrävande och negativa konflikttillstånd. Utbildning i konflikthantering kan integreras som en del i ett längre utvecklingsprogram eller genomföras som en särskild kompetensutveckling. Ett sådant exempel är Have a Nice Conflict som utvecklar konfliktkompetenserna; förutse, förhindra, identifiera, hantera och lösa konflikter.

Exempel på uppdrag 

Konflikt i arbetsgrupp

En avdelning hade under en längre tid haft konflikter sinsemellan och gentemot sin chef. Chefen fick en dålig start med avdelningen genom att inte kunna avsätta tillräckligt med tid och kunna fokusera på sin nya roll på grund av dubbelarbete kopplat till fortsatta åtaganden i sin tidigare roll. Avdelningen bestod av flera sammansvetsade undergrupper som konkurrerade med varandra. De hade under flera turbulenta år genomlevt flera större förändringar och flera chefsbyten.


Arbetet bestod främst av:

  • Uppdragsdialog (tillsammans med överordnad chef eftersom chefen själv ibland kan vara en del av problemet).
  • Analys av genomförd medarbetarundersökning.
  • Intervjuer med samtliga berörda.
  • Analysarbete och rapportskrivning.
  • Presentation av rapporten med förslag på åtgärdsplan.
  • Chefstöd startas upp.
  • Arbete med att bygga upp förtroendet mellan alla i avdelningen.
  • Uppföljning och stöd.


Medarbetare och chef har nu efter strävsamt arbete tagit sig tillbaka till ett bra arbetsklimat och effektivt arbete. Vägen dit har inte varit spikrak men de bakslag som varit har man hanterat på ett bra sätt då alla numera har ett gemensamt språk och effektiva verktyg för relationshantering.

 

Vill du veta mer om Have a Nice Conflict?